VMGO

Vision

A premier, multidisciplinary-technological university

Mission

The University shall primarily provide advanced professional and technical instruction for special purposes, advanced studies in industrial trade, agriculture, fishery, forestry, aeronautics, and land-based programs, arts and sciences, health sciences, information technology and other relevant fields of study. It shall also undertake research and extension services and provide progressive leadership in its areas of specialization (Sec. 2 of RA 9744).

Goal

The University shall produce scientifically and technologically oriented human capital equipped with appropriate knowledge, skills, and attitudes. It shall likewise pursue relevant research strengthen linkages with the industry, community and other institutions and maintain sustainable technology for the preservation of the environment.

Outcomes

Relevant, effective, and quality education for sustainable growth
Access to quality education for the underprivileged students
Relevant research for economic, environmental and sustainable development
Expanded community engagement
Effective and efficient management of resources

——————————————————-

Vision/Panlantaw

Nag-unang Unibersidad sa nagkalainlaing matang sa disiplina ug sa teknolohiya.

Mission/Tahas

Ang Unibersidad mohatag gayud ug hataas nga matang sa propesyunal ug teknikal nga pagpanudlo alang sa pinasahing mga katuyoan, gaunang matang sa pagtuon sa patigayong industriya, kinaadman sa panguma, pangisda, pangkahoyan, panakayan sa hangin, ug mga programang pangyuta, mga arte ug syensya, mga syensya sa panglawas, kasayorang teknolohiya, ug uban pang may mga kalabutang natad sa pagtuon. Himuon usab niini ang pagpanukiduki ug paghatag ug mga serbisyo sa mga katawhan ug magahatag usab ug malambuong pangpangulo sa nagkalainlaing mga natad sa espisyalisasyon.

Goal/Katuyuan

Ang Unibersidad mopalampus ug mga katawhan nga batid sa syensya ug teknolohiya inubanan sa igong sangkap nga kahibalo, kahanas, kinaiya. Kini usab mopadayon sa may kalabutang pagpanukiduki, paglig-un sa kalamibigitan sa industriya, komunidad, ug uban pang mga institusyon ug makapadayun sa malungtarong teknolohiya alang sa pag amping ug pagpanalipod sa kalikopan.

Outcomes/Mga Nilugdangan

  1. May kalabutan, epiktibo, ug de-kalidad nga edukasyon alang sa malungtaron nga paglambo;
  2. Dalan sa de-kalidad nga edukasyon alang sa nanginahanglan nga mga tinun-an;
  3. May kalabutang pagpanukiduki alang sa ekonomikanhon, kalikupanhon, ug malungtaron nga kaugmaran;
  4. Gipalapdan nga kalambigitan sa komunidad; ug
  5. Epektibo ug maayo nga pagdumala sa mga katigayunan.